Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Рискове и възможности пред фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в България

Резюме

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване осъществяват дейност повече от десет години. За този период станаха видими някои от рисковете, пред които се изправят осигурените в тях лица. Все повече наближава времето, когато тези финансови институции трябва да започнат плащания към хората, правили вноски за допълнителна пенсия и/или за пенсия за ранно пенсиониране. Ето защо е необходимо да се анализират рисковете, с които могат да се сблъскат осигурените, и да се различат реалностите от битуващите митове за тяхната дейност. В настоящата статия е направен опит за открояване на основните опасности, които грозят осигурените лица, анализирани са инвестиционните резултати на универсалните и професионални пенсионни фондове за периода 2002-2013 г. и са направени препоръки относно възможни промени в нормативната уредба, които биха повишили тяхната ефективност. Застаряващото население, както в България, така и в повечето европейски страни прави наложително реформирането на пенсионните системи, функциониращи на разходно-покривен принцип. В същото време изграждането на неефективни капиталови стълбове в пенсионното осигуряване може да повиши, а не да намали бъдещите рискове. В този сложен процес се намесва и един допълнителен фактор – значителното нарастване на публичния дълг в много от страните, провели подобни реформи. Това изкушава правителствата да погледнат към активите на пенсионните фондове и да ги използват за краткосрочни вместо за дългосрочни цели. „Обръщането“ на пенсионните реформи на някои места (Унгария, Полша и др.) прави наложително внимателната преценка на плюсовете и минусите на дейността на фондовете до момента и факторите, които биха допринесли за подобни стъпки и в България.

Risks and Opportunities for the Supplementary Compulsory Pension Funds in Bulgaria

Supplementary compulsory pension funds have been operating for more than 10 years in Bulgaria. For the time being some of the risks facing the insured individuals came into surface. These financial institutions should start paying benefits in the near future to those individuals insured for early retirement and/or for an additional pension. That’s why it is necessary to analyze the risks insured individuals could face and to distinguish between the upcoming reality and the myths surrounding pension funds in Bulgaria. Тhe current article discusses some of the dangers concerning insured persons, demonstrates the investment results of the Bulgarian pension companies for the period 2002 – 2013 and proposes some recommendations for possible changes into the current normative rules, whose aim is to make the system more efficient than it is now. The aging of the population both in Bulgaria and in most of the countries in Europe makes necessary the implementation of reforms within the pay-as-you-go pension systems. At the same time the establishment of non-effective funded pillars could raise and not mitigate the future risks. There is one additional detrimental factor that should be taken into account within this complicated process – the significant increase of the public debt that accompanies the started transformation in most of the countries. This tempts the governments to use the assets of the pension funds for some short term rather than long term ends. The reversal of pension reforms in countries like Hungary and Poland makes it crucial to assess carefully the pro and cons of the pension fund activity by now and the factors that could trigger such processes in Bulgaria as well.

Ключови думи

Инвестиции, пенсионни фондове, рискове, осигурени лица
Свалете 9_br_3_2014.pdf