Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Оценка на ефективността на стопанската дейност в българските речни пристанища

Резюме

Настоящата статия е посветена на оценка на ефективността на стопанската дейност в българските речни пристанища. За целта в разработката се анализира система от показатели, която включва: товарооборот на българските речни пристанища; приходи от претоварна и складова дейност в речните пристанища; средносписъчен брой на служителите в речните пристанища; среден престой на един кораб в портовете; средни разходи за работни заплати на персонала и инвестиционни разходи за поддържане и обновяване на пристанищата. В статията е предложен модел за оценка на ефективността на стопанската дейност в пристанищата, като е съставена правоъгълна матрица, в която са посочени корелационните зависимости между въздействащи фактори и показатели за ефективност. В заключение са обобщени основните проблеми, които затрудняват развитието и усъвършенстването на речните пристанища, разположени на българския участък на река Дунав и са предложени конкретни мерки за тяхното преодоляване.

Evaluation of the Efficiency of Economic Activity of Inland Ports at the Bulgarian Section of the Danube River

The paper is devoted to the study of the efficiency of economic activity of inland ports at the Bulgarian section of the Danube River. In this regard a system of economic indicators (cargo turnover of Bulgarian river ports; total revenues; average number of persons employed; average stay of a vessel at inland ports; average wage costs and investment costs for maintenance and development of Bulgarian inland ports) will be analyzed. In the study is proposed a model for evaluation of the efficiency of ports traditional and complementary services. It is composed a rectangular matrix that reveals the correlations between indicating factors and performance indicators. As a result of the analysis are summarized the problems that hinder the economic activity of Bulgarian river ports and their superstructure and key measures for their development are proposed.

Ключови думи

ефективност, речни пристанища, показатели за ефективност, въздействащи фактори
Свалете 8_br_3_2014.pdf