Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Проблеми на позиционирането на българския туристически продукт

Резюме

В статията се изследва проблемът за позиционирането на България като туристическа дестинация и в частност някои български туристически дестинации. Доказва се, че решаващи фактори за успеха на позиционирането са предварителни проучвания и решения: за правилното сегментиране на реалните и потенциалните потребители; за точния избор и фокусиране върху определени целеви групи; за предварителното проучване на идеите, които трябва да се представят пред тези пазари. Стига се до изводите, че България не използва предимствата на системния подход за сегментиране, избор на целеви сегменти и позициониране на туристическия продукт (както като цяло, така и като определени дестинации). Тази хаотичност и разпокъсаност на усилията понижават както ефекта от действията поотделно, така и ефекта за страната като цяло. Обосновава се тезата, че е необходим дирижизъм при позиционирането на страната ни като туристическа дестинация и координация на усилията на отделните заинтересовани страни.

Problems of Positioning the Bulgarian Tourism Product

The article examines the problem of positioning Bulgaria as a tourist destination, particularly certain Bulgarian tourist destinations. It is proved that the critical factors for success of positioning are preliminary studies and solutions: the right segmentation of real and potential customers; the exact choice and focusing on specific target groups; the preliminary study of the ideas which should be presented to these markets. It was concluded that Bulgaria did not take an advantage of the systematic approach to segment, define the target segments and position the tourism product (both as a whole and as certain destinations). This chaos and fragmentation of efforts reduce the effects of the individual actions and the effect for the country as a whole. Dirigisme in positioning the county as a tourist destination and coordinating the efforts of different stakeholders are needed is what the thesis justifies.

Ключови думи

системен подход, позициониране, сегментиране, туристически продукт, туристическа дестинация
Свалете 7_br_3_2014.pdf