Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Възможни мерки за подобряване финансирането на науката

Резюме

Финансирането на науката като дял от икономиката е особено важен индикатор за качеството и ефективността на научните изследвания, като същевременно дава база за сравнение със средствата, отделяни в други страни. Основният недостатък на повечето изследвания, разглеждащи финансирането на науката, е, че те предоставят изобилна статистическа информация за размера на финансирането, процентен дял от БВП у нас и в чужбина, добри практики на финансиране в Западна Европа и Америка и исторически преглед на финансирането през вековете, но не се предлагат конкретни решения за подобряване на сегашното състояние в България. В статията е направен опит да се изследват състоянието на финансирането на науката и развитието му през годините, както и определени препоръчаните дейности, които биха могли да променят критичното равнище на отделените средства и да променят тенденцията финансирането на науката в страната да бъде от едно от най-ниските н рамките на ЕС. Целта на настоящото изследване е да се предложат възможни и най-вече, приемливи решения, които да удовлетворят както професионално заетите с научни изследвания кадри и евентуални бъдещи инвеститори, така и приходната администрация, прилагаща мерките на практика. Разгледаните възможните промени в законодателството биха могли да повишат средствата с до 16,6 % от сегашните средства, отделени за финансиране на науката, без да се променя предварително определеният бюджет за това. Предлагат се решения, чрез които частично да бъде облекчено сегашното състояние с промяна или допълнения на съществуващите нормативни актове в областта на данъчното облагане. Обекти на изследването са законите, свързани с данъчното облагане в България, и по специално Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), Законът за насърчаване научните инвестиции (ЗННИ) и – съответно – как тяхната промяна би насърчила инвестициите в бранша.

Possible Measures to Improve Science Funding

Science funding as a share of the economy is а particularly important indicator of the quality and effectiveness of research, and at the same time gives a basis for comparison with the funds allocated in other countries. The main drawback of most studies examining the funding of science is that they provide abundant statistical information on the amount of funding, a percentage of GDP at home and abroad, good practices of funding in Western Europe and America, and a historical overview of the funding throughout the ages, but does not propose specific solutions to improve the current situation in Bulgaria. The article attempts to examine the status of funding of science and its development over the years, and specific recommended activities that would alter the critical level of allocations and the trend of science funding in the country to be one of the lowest within the EU. The purpose of this study is to propose possible and mostly admissible solutions that satisfy professional research staff and potential future investors, as well as revenue administration which actually appliers the solutions. The researched possible changes in legislation could raise funds by up to 16.6% of the current funds allocated for financing of science, without changing the predetermined budget for this. There are solutions that could partially be alleviated by changing the current state or additions to existing regulations in the field of taxation. Objects of this study are the laws related to taxation in Bulgaria and in particular the Law on Income Tax of Individual, Law on Corporate Income Tax, the Law on Value Added Tax, Enforcement Act Value Added Tax, the Law on Promoting Scientific Investments and how their changes would encourage investment in the industry.

Ключови думи

Наука, финансиране, политики, инструменти, фондове
Свалете 6_br_3_2014.pdf