Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Железопътният транспорт в България – предстоящи предизвикателства

Резюме

Разширяването на Европейския съюз създава нови предизвикателства и възможности, които засягат и пазара на железопътните транспортни услуги. Докато новите бизнес възможности се развиват с растежа на международната търговия, те ще трябва да се противопоставят на политиката за дерегулация, което ще въздейства, както върху сегашните понятия за сигурни и защитени национални пазари, така и върху ускореното развитие на инфраструктурата на конкуриращите се видове транспорт, в частност на пътническия железопътен транспорт. За да се конкурират в тази нова глобална бизнес среда, железопътните компании в България нямат друга алтернатива, освен да разширят своята дейност отвъд границите на националния транспортен пазар на железопътни услуги, включвайки се в новите паневропейски перспективи. Това ще им позволи да се насочат към голямо количество нови пазарни сегменти. За да бъде успешен този нов бизнес е необходимо железопътният транспорт да достигне най-добрите си икономически постижения и производителност на работа. Постигането на такава цел изисква наличието на адекватна и ефикасна железопътна инфраструктура, която ще бъде в състояние да изпълнява постоянно нарастващите изисквания към транспортната услуга от страна на потребителите – времетраене на превоза, надеждност и качество на транспортните услуги, отговарящи на специфичните нужди на клиентите.

Rail Transport in Bulgaria – Upcoming Challenges

EU enlargement creates new challenges and opportunities that affect the market for rail transport services. While new business opportunities are developed with the growth of international trade, they would have to oppose the policy of deregulation, which will impact both on current concepts of secure and protected national markets and the accelerated development of infrastructure of transport competitive modes, in particular rail passenger transport. To compete in this new global business environment the railway companies in Bulgaria have no other alternative but to expand their business beyond national transport market in rail services, including in the new pan-European perspectives. This will allow them to focus on large amounts of new market segments. To be successful this new business needed rail transport to reach the best economic performance and productivity of work. Achieving this goal requires an adequate and efficient railway infrastructure which will be able to meet the ever- increasing demands on the transport service by users - transport time, reliability and quality of transport services that meet the specific needs of customers.  

Ключови думи

конкурентоспособност, железопътен транспорт, устойчивост, регулатор, транспортен пазар, състезателна процедура.
Свалете 5_br_3_2014.pdf