Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Връзка между обществените нагласи и движението на основни борсови индекси в контекста на Хипотезата за ефективните пазари

Резюме

Настоящата разработка изследва  доколко поведението на индексите на фондовите борси в дванадесет ключови страни – членки от ЕС, е в съответствие с Хипотезата за ефективните пазари (ХЕП) и дали определена публична информация може да бъде използвана за прогнозиране на тяхната динамика. За целта изчисляваме модели от типа GARCH(1,3), използвайки времеви редове от финансови индекси за периода от януари 1998 г. до май 2013 г. с месечна честота, за да изследваме информационната ефективност на пазарите. Във всички тях се оказва, че има неоползотворена публично достъпна информация, което показва възможност за подобрена прогностична точност чрез добавяне на нови променливи. Освен това – в 6 от общо 12 страни в извадката, данни за обществените очаквания могат да предвидят промените на индекса. Тези резултати насочват към идеята, че по-комплексни модели, базирани върху поведенските характеристики на агентите, ще доведат до по-добро разбиране на динамиката на финансовите пазари. 

Linkages between Public Sentiments and Stock Market Dynamics in the Context of the Efficient Market Hypothesis

The paper studies whether the dynamics of stock market indices of twelve EU member states are in accordance with the Efficient Market Hypothesis and if any publicly available information can be used to forecast their movements. We fit GARCH(1,3) models to time series of the indices over the period 01.1998 to 05.2013 at monthly frequency in order to examine the informational efficiency of markets. All models show that some publicly available information is underutilized, which hints at the possibility to increase forecasting accuracy by inclusion of additional variables. Additionally in six out of the twelve studied countries information about the economic expectations of the public can forecast index movements. Those results underline the idea that more complex behaviorally- informed models can improve our understanding of the financial markets dynamics.  

Ключови думи

икономически очаквания, борсови индекси, рационалност.
Свалете 4_br_3_2014.pdf