Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Прогнозни очаквания за числеността на селското население до 2020 г. по райони на планиране

Резюме

Тежката демографска обстановка, в която се намира страната, и особено в селата, поставя сериозни предизвикателства пред изпълнението на Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период 2014-2020 г. Това определя целта на статията, а именно не само да се представят и анализират основните прогнозни резултати за очакваната обща численост на селското население, в т.ч и по полово-възрастови групи до 2020 г. в шестте района на планиране, но и да се направят препоръки относно необходимостта от спешни, комплексни и нетрадиционни мерки за излизане от демографската криза. За изготвянето на прогнозните величини е използван компонентният метод на населението. За базисен период са избрани годините от 2001 до 2010 г. включително. Разкрити са специфичните особености на отделните статистически райони по отношение на демографското развитие на селата в тях. Очертана е по-нататъшна тенденция на спад на селското население и на продължаващо обезлюдяване на значителна част от селата през следващите години. Тази тенденция е характерна за всички райони на планиране като темповете и равнището на протичащите демографски процеси в прилежащите им села са различни. Влиянието на естествения прираст върху демографското развитие в селата и занапред ще има доминиращо влияние в сравнение с въздействието на миграционните процеси. В края на статията са изведени обобщаващи изводи от изследване на очаквана- та демографска обстановка в селата и е направен опит да се формулират препоръки за решаването на този с първостепенна важност, толкова сложен и труден проблем. Сред тях е обоснована идеята за създаване на специален фонд, който при спазването на определени изисквания да помогне за демографското спасение на българските села.

Predicted Number of the Rural Population by 2020 by Planning Regions

The serious challenges to the implementation of the Programme for Rural Development in the new programming period 2014 2020 (PRD) raises due to the heavy demographic crisis of country and especially of the rural areas. This defines the purpose of the article. On the one hand, the main forecasts the expected total number of rural population incl. in sex-age groups by 2020 for six planning regions are presented and analyzed. On the other hand, recommendations regarding the need for urgent, complex and unusual measures to get out of the demographic crisis are made. The component method of population is used for preparing the forecasts. Years from 2001 to 2010. are selected for basic period. The specific features of the statistical regions in relation to the rural demographic development are discovered. A further tendency of the rural population decrease and continuing village depopulation are contoured. This trend is typical for all planning areas but level and pace of ongoing demographic processes are different. The impact of population growth on demographic development in the rural areas will continue to have a dominant influence than the impact of migration processes. The summarizing conclusions from analysis of the expected demographic situation in rural areas are derived. An attempt to lay down recommendations to solve this with essential, as complex and difficult problem is made. Among them is a reasonable idea of creating a special fund under certain requirements to help the demographic salvation of Bulgarian villages. Among them is motivated the idea of creating a special fund subject to certain requirements to help the demographic rescue of Bulgarian villages.  

Ключови думи

демографска прогноза, селско население, райони на планиране, 2020 г.
Свалете 3_br_3_2014.pdf