Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ендогенен модел на устойчивото развитие и опазването на околната среда

Резюме

Ендогенният модел на устой- чивото развитие и опазването на околната среда е алтернатива на неокласическите модели. Моделът се нарича ендогенен, тъй като икономическият растеж се описва в рамките на модела на база човешкия капитал и познанието. Освен това, природните ресурси се представят от гледна точка на биофизичните закони. Все пак, се запазва неокласическото правило за устойчиво развитите и опазване на околната среда – постоянно потребление и постоянно ниво на оставащите природни ресурси, осигуряващи благоприятна среда за живеене.

Endogenous Model of Sustainable Development and Environmental Protection

Endogenous model of sustainable development and environmental protection is an alternative to neoclassical models. The model is called endogenous, as the economic growth is described in the framework of the model on the base of human capital and knowledge. Moreover, natural resources are presented in terms of biophysical laws. However, it was retained the neoclassical rule for sustainable development and environmental protection - permanent consumption and constant level of remaining natural resources, providing a favourable environment for living.

Ключови думи

околна среда, благоприятна среда за живеене, ентропия, ендогенен икономически растеж
Свалете 2_br_3_2014.pdf