Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Пазарът – и небесен ангел (с ореол), и дявол (с рога)

Резюме

Пазарът – и небесен ангел (с ореол), и дявол (с рога)

“Великият социален механизъм на цивилизацията” – пазарът и неговият иманентен инструмент парите, има хилядолетна история. Той обаче стига до своите върхови постижения през последните столетия на новото пост-новото и най-новото време. Именно през този многовековен период въпросният механизъм прояви своята противоречива обществена природа и роля, като за една част от обществото той се проявява (метафорично казано) като Ангел Небесен – за част от средната класа и главно за тези, които са над нея, а за други – разоряващата се част от средната класа и всички под нея – Дявол с рога или Сатана. Сатанинската роля на пазара има две основни проявления – кризите, вкл. т.нар. фундаментална криза, водеща до специфична агония, хаос и нов ад, а така също и до невижданата досега и продължаваща да нараства диференциация в социално-икономическите неравенства между хората (вече се говори за съотношение 1 към 99 %!). Неслучайно дори Давоският форум на световния икономически елит отрече набиращия скорост пазарно-фундаменталистки модел и лансира девиза-призив “Нов век – нов капитализъм”, което всъщност е желание и очакване на почти всички хора, с изключение на олигархичната върхушка по света, а в голяма степен – и на обслужващия я висш експертно-мениджърски елит.

The Market – Adivine Angel (with a Nimbus) and Also a Devil (with Horns)

“The great social mechanism of civilization” – the market and its immanent instrument - the money has many thousand-years old history. However, it has achieved its excellence over the last centuries of the new, postmodern and modern time. Namely in that period of many centuries it has shown its controversial social role appearing itself as a divine angel for one part of the society (for part of the middle class and mainly for those who are above it) but for the other part (the ruining part of the middle class and all those who are underneath) it is like a devil with horns or Satan. Its satanic role has two major manifestations – the crisis including the so-called fundamental crisis which leads to a specific agony, chaos and new hell as also the unseen and permanently growing differentiation in social economic inequalities between the people. It is talked about a ratio of 1:99 (one to ninety nine). It is not occasionally that even the World Economic Forum of the elite in Davos denied the market – fundamental model and promoted the motto-appeal saying “New Age, New Capitalism!” which is a desire and expectation of almost all the people except of the oligarchical ruling class and largely the expert managerial elite which serves it.

Ключови думи

пазар, криза, пазарни механизми, пазарен фундаментализъм, диференциация, неравенства, олигархична върхушка
Свалете 11_Stoyanov.pdf