Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Борис Бруцкус и теоретичният дебат за социализма

Резюме

Борис Бруцкус и теоретичният дебат за социализма

В статията се разглеждат приносите на руския икономист Борис Бруцкус в теоретичния дебат за социализма от 20-те и 30-те години на ХХ век. Той е сред първите икономисти, които доказват, че при липсата на частна собственост върху средствата за производство икономическото изчисление и следователно рационалното организиране на социалистическата икономика е невъзможно. В своите публикувани теоретични разработки Бруцкус развенчава основни постановки на марксизма и използва аргументи, до които другите (далеч по-известни) критици на социалистическата икономическа система (Лудвиг фон Мизес и Фридрих Хайек) достигат доста по-късно. Сред тях са най-вече вижданията му за ролята на предприемачите в пазарната икономика и за невъзможността централната власт да събере и обработи огромното количество информация, необходима за разпределяне на средствата за производство между различните индустрии.

Boris Brutzkus and the Socialist Calculation Debate

The paper discusses the contribution of the Russian economist Boris Brutzkus to the socialist calculation debate during the 1920s and 1930s. He was among the first economists to prove that the socialist economy could not be organized on a rational basis, because under common ownership of the means of production economic calculation is impossible. In his published theoretical works in Russian and in English Brutskus debunks some of the basic ideas of Marxism and in doing this he uses arguments that others (far more famous) critics of the socialist economic system (Ludwig von Mises and Friedrich Hayek) reached much later. Among the main contributions of Brutzkus are his views on the role of entrepreneurs in a market economy and the inability central authority to collect and process the huge amount of data required for allocation of production between different industries.

Ключови думи

социализъм, Борис Бруцкус, икономическо изчисление, теория.
Свалете 10_Penchev.pdf