Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Данъчнопроцесуалното законодателство – инструмент за ефективна данъчна политика и контрол

Резюме

Данъчнопроцесуалното законодателство – инструмент за ефективна данъчна политика и контрол

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основните макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход. В държавите с модерни правни данъчни системи законодателят обезпечава реализирането на тези цели чрез специфични нормативни решения, насочени към изграждане на модерна приходна администрация, която трябва да бъде предвидима, надеждна и в разумни граници прозрачна. Само този законодателен подход ще стимулира доброволното плащане на данъците от страна на данъчните субекти, респективно ще въздейства позитивно върху икономическия растеж и ще намали дела на „сивата” икономика.

The Tax Procedural Legislation an Instrument of Effective Tax Policy and Control

The tax policy is one of the main instruments in which the goverment can have an impact on the development of an economy and the pace of change in macroeconomic fundamentals underlying the growth of national income. In countries with advanced legal tax systems, the legislature provides for the realization of these goals through specific legislative solutions aimed at building a modern revenue administration that needs to be predictable , reliable and reasonably transparent. Just this legislative approach will encourage the voluntary payment of taxes by the tax payers, respectively will impact positively on economic growth and reduce the share of the “gray” economy.

Ключови думи

данъчна политика, данъчно законодателство, публичност, прозрачност, компетентност на органите по приходите
Свалете 8_Nina_Chilova.pdf