Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Проблеми при формулиране на целите в плановете за развитие на областите и общините в България

Резюме

Проблеми при формулиране на целите в плановете за развитие на областите и общините в България

Въз основата на задълбочен анализ настоящата статия разглежда недостатъците на целите в областните и общинските планове за развитие в България през периода 2007-2013 г. В планирането, и особено в дългосрочното (стратегическо) планиране, качеството на процеса по извеждане на целите пред развитието на системите има ключово значение и предопределя тяхното бъдеще. Затова коректните, точно и ясно формулирани цели в областните и общински планове за развитие са най-важното изходно условие за развитието на тези териториални единици. Без да се удовлетвори това условие, ресурсите и мерките за реализиране на тези планове, независимо от тяхното количество и качество, няма да водят до развитие на териториалните единици в страната. В бъдеще направените изводи в статията могат да послужат като отправна точка за усъвършенстване на процеса на целеполагане при разработване на плановете за развитие на областите и общините в България.

Objectives Setting Problems in the Development Plans of Districts and Municipalities in Bulgaria

On the basis of an in-depth analysis, this article reviews the weaknesses of the targets in the district and municipal development plans in Bulgaria for the period 2007-2003. When it comes to planning and in particular the longterm (strategic) planning, the quality of the target setting process for the systems’ development has key significance and predefines their future. Thus the accurate targets that are clearly formulated in the district and municipal development plans are the most important prerequisites for the development of these territorial units. Without satisfying this precondition, the resources and measures for implementing these plans, irrespective of their quality and quantity, will not result in the development of the territorial units throughout the country. In the future the conclusions that were drawn in the article could serve as a starting point for improving the target setting process when it comes to developing the plans for the districts and municipalities’ development in Bulgaria.

Ключови думи

целеполагане, стратегическо планиране, областни и общински планове за развитие
Свалете 7_Kalin_Krumov.pdf