Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Развитие на интермодалния пътнически транспорт за насърчаване на мобилността

Резюме

Развитие на интермодалния пътнически транспорт за насърчаване на мобилността

Интермодалните пътнически превози имат за цел да се намали зависимостта на мобилността от използването на автомобилите като основно средство за придвижване и да се стимулира използването на обществения транспорт. В областта на пътническите превози все още е необходима много работа за улесняване на условията за пътуване и трансферите от един на друг вид транспорт, които са доста проблематични. Твърде често проблемите и интересите на пътниците, които използват няколко различни вида транспорт за едно пътуване, са оставяни на заден план. Настоящата статия има за цел да представи спецификите на интермодалния пътнически транспорт, неговите предимства и недостатъци, развитието на обвързаните с него интермодални хъбове, както и необходимостта от разработването на информационни системи за планиране на интермодални пътувания и техните отделни елементи. В заключението са обобщени тенденциите на развитие на този вид транспорт и предизвикателствата, пред които той е поставен с оглед поддържането на мобилността на хората в ЕС.

Stimulating Mobility through Intermodal Passenger Transport

The main aim of the intermodal passenger transport is to lower the dependences on automobiles as a main mean for movement as well as to enhance public transport usage. In the sphere of passenger transport there still exist many tasks to perform in order to facilitate travel conditions and interchanges between modes. All this is still problematic. Passengersusing several modes of transport for one trip have different problems and interests and they often stay in the background. This article it intended to describe the specific features of the intermodal passenger transport, its advantages and offsets, the development of intermodal hubs as well as the necessity of Intermodal Journey Planners development and their elements. The trends for current development of the intermodal passenger transport are concluded and the challenges it faces are identified. All this issues are studied in the light of maintaining the mobility in EU.

Ключови думи

интермодалност, интермодален пътнически транспорт, пътнически превози, интермодален хъб, пътнически терминал
Свалете 6_Nikilova.pdf