Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP системи в малки и средни предприятия

Резюме

Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP системи в малки и средни предприятия

В статията се разглеждат проблемите на внедряването на ERP системи. Изведени са основните етапи по разработването и внедряването на този вид софтуерни приложения. Особено внимание е отделено на анализирането на бизнес процесите. На тази основа е изведен основният изследователски проблем за параметризиране внедряването на ERP системи в малките и средни предприятия. В тази връзка са дадени основните архитектурни особености на този вид софтуер и са направени изводи.

Implementation of ERP Systems in Small and Medium Enterprises

The article examines problems of implementation of ERP systems. Outlines the main stages in the development and implementation of such applications. Particular attention is paid to the analysis of business processes. On this basis it is displayed main research problem parameterization implementation of ERP systems in SMEs. In connection with this the main architectural features of this type of software and lessons learned.

Ключови думи

системи за управление на ресурсите на предприятието, софтуер, бизнес процеси
Свалете 5_Futekova.pdf