Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Онлайн ресурси и инструментариум за дигитален PR

Резюме

Онлайн ресурси и инструментариум за дигитален PR

Целта на настоящата статия е да разгледа и представи онлайн ресурсите, инструментариума и възможностите за дигитален PR. Промяната в потребителското поведение е основен фактор за дигитализирането на дейността на организациите и в частност на техните връзки с обществеността, то е движещата сила – причината за тоталната „инвазия” на социалните мрежи, блоговете, микроблогинг платформите, уебсайтовете и други ресурси за интернет комуникация. Обект на статията са онлайн ресурсите и инструментите, разделени на класически като уеб сайта и блога на организацията, и новите Web 2.0 инструменти като социалните медии и мрежи Facebook, Google+ и LinkedIn, микроблогплатформата Twitter, софтуерния механизъм RSS (Really Simple Syndication), социалния букмаркинг (Social Bookmarking). Хипотезата, която авторът проверява, е, че при добро съчетаване на  класическите и новите инструменти за PR, организацията може да постигне успех в дигиталното пространство. В интернет съдържанието е цар. За тази цел авторът прилага следната методология: представя същността и характеристиките на дигиталния PR, изследва онлайн ресурсите за дигитален PR – класически и нови инструменти, анализира потребителите и тяхното поведение онлайн, прави изводи за настоящото състояние на
дигиталния PR и за възможностите, които стоят пред организациите от ползването на различните онлайн ресурси и инструментариум.

Online Resources and Tools for Digital PR

The purpose of this article is to examine and present online resources, tools and opportunities for digital PR. Change in consumer behavior is a major factor for the digitization of business organizations and in particular their public relations, it‘s the driving force - the reason for the total “invasion” of social networks, blogging, microblogging platforms, websites and other resources for Internet communication. The subject of the article are online resources and tools divided into classic, as the website and blog of the organization and the new Web 2.0 tools such as social media Facebook, Google+ and LinkedIn, microblog platform Twitter, RSS (Really Simple Syndication), social bookmarking. The hypothesis that the author checked is that reconcile classical and new tools for PR,
the organization can achieve success in the digital space. On the Internet, content is king. For this purpose, the author adopts the following methodology: the essence and characteristics of digital PR, explore online resources for digital PR - classic and new tools, analyze users and their online behavior, draw conclusions
about the current state of digital PR and opportunities facing organizations uses various online resources and tools.

Ключови думи

дигитален PR, маркетинг на съдържанието, онлайн инструменти за комуникация
Свалете 4_Vankov.pdf