Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Сравнителен анализ на суверенните дългове на държавите от Източна и Южна Европа

Резюме

Сравнителен анализ на суверенните дългове на държавите от Източна и Южна Европа

В статията се изследват бюджетните позиции и тенденциите в суверенните дългове на две групи държави-членки на ЕС, в периода на глобална финансова и икономическа криза. Настоящите фискални позиции и тенденциите в държавните дългове в Балтийските държави и България са преди всичко резултат от прилагания валутнокурсов режим, докато в Южна Европа и Ирландия основна роля за националните бюджетни политики и съответно равнищата на публичен дълг има институционалната рамка на еврозоната. Съществуването на неявна гаранция в еврозоната представлява основната разлика между нея (с твърдо фиксирания й курс) и паричния съвет (и неговия фиксиран курс) и допринесе за разхлабване на фискалната дисциплина в Южна Европа. Статията включва: първо, теоретична рамка; второ, анализ на публичните финанси и тенденциите в суверенните дългове преди началото на глобалната криза и трето, изследване на бюджетните позиции и изпитанията пред държавните дългове в условията на криза.

Comparative Analysis of Sovereign Debt between Eastern and Southern European Countries

This article studies budgetary positions and trends in sovereign debt levels in two groups of EU Member States during the global financial and economic crisis. We argue that current fiscal positions and trends in sovereign debt in the Baltic states and Bulgaria are above all due to the implemented exchange rate mechanism
whereas in the southern European countries and Ireland it is the institutional framework of the eurozone that plays a key role for national budgetary policies and respectively debt trends. The existence of an insurance or guarantee fund in the eurozone makes the key difference between its hardly pegged exchange rates and Currency board and has led to the loosening of fiscal discipline especially in South Europe. The article is organized as follows: first, the theoretical framework of the study is presented; second, public finances and sovereign debt trends before the beginning of the global crisis are studied and third, budgetary positions and
sovereign debt challenges during the crisis are analyzed.

Ключови думи

Еврозона, бюджетен дефицит, суверенен дълг, финансова криза, нови държави – членки на ЕС
Свалете 3_Nenovski.pdf