Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Индустриалният растеж в България – проблеми, предпоставки, възможности

Резюме

Индустриалният растеж в България – проблеми, предпоставки, възможности

Създаването на потенциал за индустриален растеж в страната е предизвикателство със стратегически характер. То предполага симбиоза на идеи, виждания, експертизи и решения на представители на бизнеса, държавното управление и специализираната научна общност. Достигането и следването на стратегическа визия за развитие на българската индустрия се основава на разкрити проблемни полета в нея в качеството им на противодействащи фактори на растежа. На тази основа са предложени и в необходимата степен са аргументирани подходи и решения за мястото, ролята и отговорностите на заинтересованите страни (бизнес, държавно управление, научна общност) при разработването и провеждането на визия за развитие на индустрията. В центъра на вниманието са изведени предпоставки и възможности за увеличаване на експортния потенциал на индустрията чрез нарастваща конкурентоспособност на продуктите и увеличаваща се добавена стойност в тях.

Industrial Growth in Bulgaria – Problems, Prerequisites, Opportunities

To establish potential for industrial growth in a country is a strategy challenge. It suggests integration of ideas, conjectures, expertise and solutions on the part of business, government and scientific community. Setting and following strategic direction for industrial development in Bulgaria is made possible through identifying
problem areas which act as disincentives to growth. Hence certain approaches and decisions have been proposed and to a necessary extent justified about the place, role and responsibilities of the interested parties (business, government and scientific community) in the process of generating and implementing ideas for
development of the industry. The main focus is on the prerequisites and opportunities to expand the export potential of the industry through increasing product competitiveness and value added.

Ключови думи

индустриална политика, индустриален растеж, визия за развитие, конкурентни предимства
Свалете 1_Iosiv_Iliev.pdf