Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Процесите на административна реформа: международен сравнителен анализ в контекста на препоръките за България

Резюме

Настоящата статия е посве тена на процесите на административна реформа, като управленски инструмент за учене от опита на по-добрите с цел не говото овладяване и успешно прилагане в системата на публичната администрация в България. В условията на нарастващи из исквания на гражданите и бизнеса за пове че и по-добри публични услуги въпросът за възприемане на методи от частния сектор в публичното управление се поставя с осо бена актулност. Целта на разработката е да представи сравнително изследване, което може да предостави възможност за размисъл върху състоянието и напредъка на процеса на модернизация на българска та административна система, и стъпки те, които все още трябва да бъдат пред приети.

The Processes of Administrative Reform: International Comparative Analysis in the Context of Recommendations for Bulgaria

Kalin Boyanov

This article is devoted to the process of administrative reform as a management tool for experiential learning at its best in order to control and successfully implement the system of public administration in Bulgaria.

In terms of the increasing demands of citizens and business for more and better public services adopting the methods of the private sector in public management is placed particularly important.

Purpose of this paper is to present a comparative study, which may provide an opportunity to reflect on the status and progress of the modernization of the Bulgarian administrative system and the steps that still need to be taken.

Ключови думи

административна реформа, публичен сектор, публично управление, системи на гражданско и обичайно право
Свалете 2013-4-12.pdf