Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Качество на оповестяванията на риска

Резюме

Настоящата разработка има за цел да предложи рамка за оценка на ко личеството и качеството на оповестя ванията на риска във финансовия отчет, както и да изследва доколко количеството информация може да обясни качествените изменения в тях. Основавайки се на инфор мационната асиметрия, агентския проблем и теорията на регулиране на оповестява нията, в счетоводната литература ка чеството на информацията се представя като средство за намаляване на цената на капитала на предприятията. Въпреки че за постигането на тази цял липсват дос татъчно емпирични доказателства, коли чеството на информацията се прилага с противоречива ефикасност за обяснение на нейното качество. В случая на оповес тяванията на риска, ние намираме, че съ ществува значима положителна връзка между променливите.

Quality of Risk Disclosures

Kalin Kalev

The paper proposes a framework for measurement of quantity and quality of risk disclosures in financial report as well as presents empirical evidences of the correlation between quantity and quality of disclosures. Theoretically we based our hypothesis on the information assymetry, agent problem and theory of disclosure regulation. Quality is promulgated as capable of lowering the cost of capital. However there are no firm evidences on the issue in the accounting research literature, quantity is contradictory explaining variable for quality of financial reporting information. In the case of risk disclosures, we found that there are significant positive relation between the variables.

Ключови думи

оценка, оповестявания, качество, МСФО, риск
Свалете 2013-4-9.pdf