Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Субсидиите - продоволствена сигурност или разрушаване на пазара

Резюме

Подкрепата за производителите на храни има за цел стабилизиране на системата на храните в дългосрочен план. Субсидиите са противоречив инструмент за стимулиране на производството, ос вен ползите те провокират и конфликти. В статията се анализират най–широко използваните мерки за подкрепа на произ водителите на храни и ефектите, които предизвикват те. Невъзможността бедни те страни да подкрепят производството на храни изостри търговските конфликти в световен мащаб и фрагментира пазара. В най–голямата си част производители от Африка са подложени на ценови натиск ед новременно от повишаващите се цени на енергоносителите, на факторите за про изводство и същевременно на дъмпингови цени на вносни храни. Въпреки активната позиция на Световната търговска органи зация (СТО) за ревизиране и реформиране на политиките на субсидиране, не е по стигнат значителен напредък в тази на сока. Друг важен аспект по отношение на субсидиите е обусловен от факта, че про изводство на храни е въпрос на национална сигурност.

Subsidies – Food Security or Market Destruction 

Anton Kostadinov

Supporting farmers in a long term, aims at sustainability and stability in food system. Subsidies are controversial instrument stimulating production, beside its benefits the subsidies are controversial instrument provoking trade conflicts. In the article the most broadly used stimulating instruments supporting food production are analyzed, also the effects of their implementation. Impossibility poor countries to support its food production sharpened trade conflicts and enhanced market fragmentation worldwide. The producers from Africa are pressed simultaneously from rising energy, fertilizers anddumping prices. Despite of active position of WTO insisting for revision and reforming subsidizing policies step ahead has not been achieved yet. Other aspect concerning subsidies is that the food is a matter of national security.

Ключови думи

субсидии, политики на субсидиране, продоволствена сигурност
Свалете 2013-4-8.pdf