Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Магистърската подготовка в Русия: пресечни точки между сферата на образованието и пазара на труда

Резюме

Статията разглежда магис тратурата в Русия като ниво на висше то образование, свързващо подготовка та на студентите в университетите с бъдещата им професионална дейност. Представен е механизмът на пресичане и взаимодействие между сферата на образо ванието и тази на труда. Той функционира чрез структурата на квалификационните изисквания към учащите се. На примера на магистърската подготовка по програма „мениджмънт“ е разкрито съдържанието на изискванията на националната квалифика ционна рамка на Русия, както на национал но „предметно“ ниво (федерален държавен образователен стандарт и професионален стандарт), така и на регионално-институ ционално ниво (образователни програми).

Master Training in Russia: Intersections between the Sector of Education and the Labor Market

Evgenia Nikulina

The article discusses the magistracy in Russia as a level of higher education relating the training of university students for their future professional activity. The mechanism of intersection and interaction between the sphere of education and the sphere of work is presented. It functions through the structure of the qualification requirements for students. In the example of the master’s training program on “ Management” are revealed the contents of the requirements of the National qualifications framework of Russia at a national “subject” level  (federal state educational standards and professional standards), as well as at a regionalinstitutional level (educational programs).

Ключови думи

магистърска подготовка, квалификационни изисквания, образователен и професионален стандарт, пресе- чни точки на сферата на образованието с пазара на труда
Свалете 2013-4-7.pdf