Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Подход при оценяване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността и определяне на управленски приоритети (на примера на големи фирми от цветната металургия)

Резюме

Реализацията на стратегията за устойчиво икономическо развитие и из ходът от сложната икономическа ситуация се намират под въздействието на комплекс от фактори. Съществено и определящо място сред тях заема повишаване на рав нището и динамиката на конкурентоспосо бността на българската икономика и осо бено нейните основни структурни звена – фирмите. В условията на все по-нараства ща конкурентна борба между фирмите е необходимо не само тяхното ускорено тех нологично и продуктово преструктуриране, изучаването на тенденциите и проблемите на вътрешния и външния пазари, но и ясно то дефиниране на факторите и възмож ностите за повишаване на конкурентоспо собността им. За запазване и разширяване на пазарните си позиции индустриалните фирми трябва да постигат устойчива във времето конкурентоспособност. Целта на настоящата статия е да се представи подход за оценка на възмож ности за повишаване на конкурентоспо собността и определяне на управленски приоритети. Тезата е, че е възможно пред ставеният подход да служи на специалистите от практиката. Предложеният под ход се основава на определяне и оценяване на възможности, които да бъдат основа за разработване на фирмени стратегии за повишаване на конкурентоспособността. Приложимостта на представения подход е потвърдена чрез апробирането му в три индустриални фирми, получените резултати са представени и анализирани в статията.

Approach for Evaluation of Possibilities for Enhancing Competitiveness and Determination of Management Priorities (as Exemplified by Large Companies from the Non-ferrous Metals Sector)

Vyara Milusheva

The implementation of the strategy for sustainable economic development and the exit from the complicated economic situation are influenced by a number of factors. A prominent and defining place among them occupies the enhancement of the level and dynamics of competitiveness of the Bulgarian economy and in particular its main structural units – the companies. In an environment of an increasingly competitive battle among the companies, it is necessary that they not only achieve a swift technological and product restructuring, gain knowledge of the trends and issues of the domestic and external market, but also clearly define the factors and possibilities for enhancing their own competitiveness. In order to maintain and expand their market positions, industrial companies must achieve competitiveness which is sustainable over time.The purpose of this article is to provide an approach for evaluation of possibilities for enhancing competitiveness and determination of management priorities. The author holds that the presented approach can be used by the practical experts. The presented approach is based on determination and evaluation of possibilities which can serve as a basis for developing company strategies to enhance competitiveness. The applicability of the proposed approach has been confirmed by testing the approach in three industrial companies and the results obtained are presented and analysed in the article.

Ключови думи

конкурентоспособност, индустриална фирма, оценка, анализ, подход за оценка на възможности, метод на йерархията
Свалете 2013-4-6.pdf