Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Стажантските програми - възможност за започване на кариерата

Резюме

Трудовият опит е изключител но необходим и ценен от организациите, които наемат нови служители. Един от на чините за придобиването на трудов опит от младите хора, завършващи своето об разование, е участието в стажантска про грама. В развитите държави е практика организациите да разработват и провеж дат стажантски програми, чрез които да набират млади хора, подходящи за работа в организацията. Все повече тази практи ка се използва и в България – особено в по големите организации. Стажантските програми дават въз можност на младите хора да придобият ценен трудов опит, който да им помогне при намирането на постоянна работа след завършване на тяхното образование. В статията са изведени ползите за стажан тите и необходимите условия за провеж дането на успешна стажантска програма. Използвани са данни от проведени изслед вания на български консултантски и непра вителствени организации.

Internship Programs – Opportunity for Start Career

Tatyana Kicheva

Work experience is essential and appreciated by the organizations that hire new employees. One way the young people, completing their education, to acquire work experience is participation in the internship program. Organizations to develop and implement training programs, through which to raise suitable young people  for work in organization,   is practice in developed countries. Increasingly  this practice is used in Bulgaria – especially in larger organizations.

Training programs give young people to gain valuable work experience that will help them in finding a permanent job after completion of their education. The paper research the benefits for trainees and the necessary conditions for a successful training program. In paper are used data from researches of Bulgarian consulting and non-government organizations.

Ключови думи

стажантска програма, управление на кариерата, стажант
Свалете 2013-4-5.pdf