Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Оценка на влиянието на валутния курс на щатския долар към еврото върху динамиката на брутните международни валутни резерви в България

Резюме

Основната цел на статията е да се изследва влиянието на валутния курс на щатския долар към еврото (USD/EUR) върху динамиката на брутните междуна родни валутни резерви в България. Пери одът на изследването е януари 1999 – ок томври 2012 г. За постигането на тази цел в изследването се определят теснотата на връзката между валутния курс USD/EUR и обемът на валутните активи на БНБ за посочения период, избира се най-подходящи ят модел, описващ тази зависимост и се дефинират адекватността на модела и не говата обяснителна способност. На тази основа се изчисляват прогнозните месечни стойности на валутния курс USD/EUR за 2013 г. и според избрания модел и получени те резултати се прогнозира обемът на ва лутните резерви на страната за годината.

Estimation of the impact of the USD/EUR exchange rate on the gross foreign exchange reserves’ dynamics in Bulgaria

Mihail Konchev, Silvia Trifonova

The key objective of the paper is to examine the impact of the USD/EUR exchange rate on the gross foreign exchange reserves in Bulgaria. The reviewed period is January 1999 - October 2012. With this aim in our study the correlation between the USD/EUR exchange rate and the volume of the BNB’s external assets is estimated and analyzed, the most relevant model describig this relationship is determined and chosen and the model adequacy and explanation is defined. On this basis a forecast is made for the USD/

EUR exchange rate monthly levels for the year 2013 and the expected volume of the country’s foreign exchange reserves for the same year is estimated according to the chosen model.

Ключови думи

прогнозиране, валутен курс евро – щатски долар, валутни резерви, режим на паричен съвет, Българска народна банка
Свалете 2013-4-3.pdf