Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Икономическият растеж и природните ресурси

Резюме


Целта на настоящата статия е да се обоснове макроикономически модел на икономическия растеж, в който природните ресурси участват като самостоятелен производствен фактор. Този модел е основен инструмент в съвременните икономически изследвания на ограничеността на минералните ресурси и растежа, устойчивото развитие, ценообразуването, както и оценката на екологичните ефекти от добина и потреблението на възобновимите и невъзобновимите природни ресурси. Вниманието в представения анализ е насочено към математическия и математико-икономическия апарат в неокласическит модели на растежа, и по-конкретно в модела на Рамзи-Ка-Купманс.


Economic Growth and Natural Resources

Yuli Radev

The goal of the present paper is to ground macroeconomic model of economic growth, in which the natural resources participate as independent factor of production. The model is the basic instrument of comparative economic researches of the scarcity of mineral resources and growth, sustainable development, pricing, as well as estimation of the environmental effect of extraction and consumption of renewable and non-renewable natural resources. The attention in the report is focused on the mathematical and mathematic-economic aspects in the neoclassical models of growth, and particularly in the model Ramsey-Cass-Koopmans.

Свалете 2013-4-2.pdf