Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Еволюционната теория на икономическите изменения на Ричард Нелсън и Сидни Уинтър

Резюме

В статията е разгледана ево люционната теория на икономическите изменения, създадена от двамата амери кански учени. Подробно е изследвана исто рията на написването на съвместната им книга. Анализирани са тезите на предше ствениците и близките съюзници на ево люционизма, както и приложеният от тях шумпетериански подход. Разгледани са ме тодът на икономическия еволюционизъм и характерът на използвания математически апарат, както и компютърното моделиране на процесите. Подробно е характеризирано основното понятие на еволюционната ико номика – рутината, откъдето е изведена еволюционната теория на фирмата. Спе циално внимание е отделено на връзката на еволюционната теория с методите и средствата на икономическата политика на макроравнище.

The Evolutionary Theory of Economic Change, by Richard Nelson and Sidney Winter

Marcho Markov

The article examines the evolutionary theory of economic change, created by the two American scientists. The history of writing their joint book is investigated in detail. There are analyzed the theses of their predecessors and the closest allies of evolutionism, as well as the Schumpeterian approach, applied by them. The main methods of economic evolutionism, the nature of the mathematical apparatus and the computer modeling of the processes are considered. The fundamental concept of evolutionary economics is characterized in detail –the routine, from which the evolutionary theory of the firm is derived. Special attention is paid to the relationship of the evolutionary theory to the methods and tools of macro-economic policy.

 

Ключови думи

шумпетериански подход, метод на икономическия еволюционизъм, институционализъм, еволюционна теория на икономическите изменения
Свалете 2013-4-1.pdf