Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Общественото овластяване: седем модела по Ерик Олин Райт

Резюме

По изследването на Ерик Олин Райт (2009) в статията са представени и анализирани накратко седем възможни ин ституционални проекта по пътя на тран сформацията на съвременното капита листическо общество. Методологично са разграничени власт и собственост и са дефинирани техни конфигурации, свързани с държавата, икономиката и гражданското общество. Във всеки един от тези седем модела – стейтистки социализъм, социал но-демократично стейтистко регулиране, асоциативна демокрация, социален капита лизъм, социална икономика, кооперативен пазарен социализъм и споделен социализъм, фокусът е върху възможността за прид вижване в посока на увеличаването на об ществената власт.

The Social Empowerment: Seven Models Following Erik Olin Wright

Following Erik Olin Wright’s (2009) study, in this article are presented and briefly analyzed seven possible institutional projects on the road to transformation of contemporary capitalist society. Methodologically as distinct concepts are outlined power and ownership and their configurations concerning state, economy and civil society. In each of the seven models – statist socialism, social democratic statist regulation, associational democracy, social capitalism, social economy, cooperative market socialism, and participatory socialism, the focus is on the possibility of moving ahead in the direction of increasing the component of social empowerment.

Ключови думи

обществено овластяване, типология на икономическите структури (конфигурации на власт и собственост, хибриди)
Свалете 2013-2-11.pdf