Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Концепцията на Тони Клиф за "социалистическата" държавна собственост в СССР

Резюме

Едно от полетата на "незнание" в социалните науки е на "социалистическа та" държавна собственост. Пробив в това отношение прави Тони Клиф в средата на ХХ век. В статията се разглежда анализът на Тони Клиф на експлоататорските отношения между партийно-държавния апарат и наемни те работници в СССР. Изтъква се неговият съществен принос за политикономическия анализ на "социалистическата" държавна соб ственост. Прави се критика на противоречи ята, непоследователността и слабостите в методологията на неговата концепция.

The Concept of Toni Cliff for the „Socialist” State Ownership in the USSR

One of the fields of „lack of knowledge” in the social science is about the „socialist” state ownership. Toni Cliff is the first to have written about this in the middle of the 20th century. Toni Cliff’s analysis on the exploitative relations between the party-state apparatus and the employees in USSR is examined in the article. His significant contribution to the political economy analysis of the “socialist” state property is pointed out. The contradictions, inconsistencies and weaknesses in the methodology of this concept are criticized.

Ключови думи

капитализъм, социализъм, социалистическа държавна собственост, отношения между труда и капитала, експлоатация, контрол върху работната сила, натрупване на капитала
Свалете 2013-2-10.pdf