Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Анализ на изграждането на фискален капацитет на местните власти в страните от Европейския събз

Резюме

Цел на настоящата разра ботка е да анализира изграждането на фи скален капацитет на местните власти в страните от ЕС-27. На основата на мето да на т.нар. репрезентативна данъчна сис тема е създаден адекватен регресионен модел за целите на настоящото изследва не. Посредством приложената емпирична методология е анализирано отражението на постъпващите в местния бюджет при ходи от всеки данък върху способността за извършване на разходи. Резултатите от анализа подкрепят логиката, че силно пози тивно въздействие върху способността на местните власти да финансират разходни те си програми оказват имущественото и индивидуалното подохоно облагане.

An Analisys of the Building of Fiscal Capacity of the Local Authorities in the European Union

The goal of this paper is to analyze the building of fiscal capacity of the local authorities in the EU-27. An appropriate regression method is created on the basis of the representative tax system approach. The influence of the local budget revenues collected from different taxes on the local authorities’ ability to finance spending programs is analyzed by the means of the regression. The results from the empirical analysis support that wealth and income taxations positively impact the local authorities’ ability to finance spending programs.

Ключови думи

фискален капацитет, репрезентативна данъчна система, приходни правомощия на местните власти, данъчни бази
Свалете 2013-2-9.pdf