Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Международен бизнес и околна среда: тенденции и промени във формита на международния бизнес

Резюме

Настоящата статия разглеж да някои нови възможности в сферата на международния бизнес, които възникват в резултат на нарасналото всеобщо вни мание към проблемите на околната среда и засилените мерки за нейното опазване в глобален мащаб. На примера на един от падъчен продукт от човешката дейност, който до скоро се приемаше само като безполезен замърсител на околната среда, като различните видове отпадъци, са пред ставени някои промени, които се забеляз ват в различните форми на международен бизнес – били те традиционни и добре по знати като импорта и експорта на стоки или съвременни форми каквито са например консултантската дейност или публично частното партньорство. В статията са представени примери за това как "безпо лезният отпадък" се превръща в обект на международни сделки. В европейските дър жави, по подобие на традиционната верига на доставките, възниква верига на "про дукта – отпадък", която включва всички участници (организации) от генераторите на отпадъци, през различните фирми, за нимаващи се със събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, до фирмите-крайни потре бители, които използват негодния за друго отпадък като производствена суровина.

International Business and the Environment: Trends and Changes in the International Business Operations

The paper presents some new opportunities in the field of international business, resulting from the increased attention to the problems of the environment and the enhanced measures, taken globally for its protection. Using as an example a product, resulting from the human activity, which was usually seen only as useless environmental pollutant, such as the different types of waste, some changes in the various forms of international business have been presented – both traditional and well known operations such as import and export of goods or modern forms as the consultancy activities or the public-private partnership. The article provides examples how the “useless waste” becomes a subject of international transactions. In most of the European countries, a whole chain has been developed, similar to the traditional supply chain, but its main subject is the “product-waste”. This waste chain includes all stakeholders (organizations) starting from the waste generators, through the various companies engaged in waste collection, pre-treatment, recycling and recovery to the companies-end users that use the waste as a raw material.

Ключови думи

Международен бизнес, международна търговия, околна среда, отпадъци
Свалете 2013-2-8.pdf