Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Тенденции за развитието на застрахователния пазар

Резюме

В разработката се проследя ват процесите, които се развиват на за страхователния пазар. Изследването е на сочено към концентрацията на застрахова телния капитал. Очертани са и основните направления, в които се извършва концен трацията. Специално внимание е отделено на сливанията, които са най-разпростране ни в застрахователния бизнес. Връзката между банки и застраховател ни дружества и появата на т.нар. "банково застраховане" се разглежда в тяхното вза имно "проникване". Влиянието на концентрацията на за страховането, и по-точно нейното влияние върху застрахователния бизнес, е разгле дано в три направления – върху премийния приход, върху разноските на застраховате ля и върху развитието на риска.

Trends in the Insurance Market Development

The paper traces out the processes that develop in the insurance market. The study focuses on the concentration of insurance capital and outlines the main directions of the undergoing concentration. Special attention is paid to mergers which are most prevalent in the insurance business. The relationship between banks and insurance companies, and the emergence of so-called "Bancassurance" is considered in their mutual "infiltration".

Ключови думи

Застраховане, застрахователно дружество, застрахователен риск, застрахователен пазар, сливане, застрахователен конгломерат, банково застраховане
Свалете 2013-2-7.pdf