Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Основни разбирания за интереса в правната мисъл

Резюме

Интересът като понятие на общата теория на правото отразява веков на традиция и еволюция. Разработван като понятие, отразяващо действения подход на Новото време, интересът винаги е бил със тавна част от социалното съдържание на правото. Теорията на Рудолф Йеринг внася яснота и формулира изрично картината на социалното взаимодействие между хора та, което е предмет на правно регулиране. Тази теория става база на социологическа та юриспруденция и на редица съвременни направления и подходи към правото. Според нея макар и с различни нюанси, правото съ държа и изгражда своята обществена цел въз основа на съществуването на интере сите на човека като специфично отноше ние към благата по повод взаимодействие то между членовете на обществото. Като специфичен продукт на общественото раз витие правото въздейства върху човешки те интереси чрез човешкото съзнание.

Main Views about Interest in the Legal Thought

The interest as a concept of the General Theory of law reflects the ancient tradition and evolution. Being developed as a concept presenting the active
approach of the modern times, the interest has always been an integral part of the social content of law. The theory of Rudolf Yering clarifies and formulates the explicit picture of social interaction between people, which is the subject of legal regulation. This theory becomes a base of the sociological jurisprudence and a number of modern trends and approaches to the law. According to the theory, with small differences through the years, the law contains and builds its public purpose based on the existence of human interests as specifically related to benefits regarding the interaction between members of society. As a specific product of the social development, the Law affects the human interests through human consciousness.

Ключови думи

интерес, правно съзнание
Свалете 2013-2-6.pdf