Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Корпоративна социална отговорност и публични политики: фокус и тенденции в България

Резюме

Съвременната теория и практика в об ластта на корпоративната социална отго ворност (КСО) утвърждават разбирането за промяна в отношенията между прави телства, бизнес и общество и тяхната роля за развитието на КСО. В последните десетилетия корпоративните страте гии, свързани със социалните проблеми и околната среда, все повече се увеличават, националните правителства разширяват обхвата на прилаганите нови модели за регулиране на отговорно бизнес поведение. Социалните ползи от КСО обаче остават лимитирани, ако те не бъдат интегрирани в по-обширни стратегии, за което опреде ляща роля имат публичните политики. В настоящата статия чрез система тизирано характеризиране на публичните политики за популяризиране и насърчаване на КСО първо, се дава отговор на въпроса: противопоставени или съвместими са кор поративна социална отговорност и прави телствена политика. Второ, разгръща се теоретична дискусия за връзката между вътрешните институции и КСО, както и за ролята на транснационалните инсти туции и актьори в нейното развитие.Пред ставените теоретични подходи за анализ на публичните политики, свързани с отговорното поведение на бизнеса, поставят въпроса за политическия избор: вътрешно управление или глобално управление, въз можен ли е интегриран подход за развитие на КСО?Трето, на базата на практически изследвания на КСО публични политики с различен обхват и направено проучване по университетски проект са изведени основ ните тенденциите и фокуса в публичните политики за насърчаване на отговорно биз нес поведение в България в контекста на страните членки на ЕС.

Corporate Social Responsibility and Public Policy: Focus and Trend in Bulgaria

The contemporary theory and practice in the scope of corporate social responsibility (CSR) gain ground for a change in the relations between governments, business and society and their role in the development of CSR. In the recent decades the corporate strategies, related to social and environmental problems, have a rapid growth. The national governments expand the range of the applied new patterns for regulation of the responsible business behavior. However the social benefits of CSR remain limited if they are not integrated into broader strategies. The public policies have a determining role on that issue. The present article has the aim, through a systematic characterization of the public policies for CSR promotion and incentives, to give an answer to the question: are corporate social responsibility and government policy opposed ('dichotomous) or compatible to each other. The article reveals further the theoretical discussion for the relationship between domestic institutions and CSR, as well as the role of transnational institutions and actors in its development. The presented theoretical approaches for public policies analysis, related to the responsible business behavior, raise the question of political choice: domestic governance or global governance? Is an integrated approach to CSR possible? Third, based on case studies for CSR public policies with different scope and a held research for a university project, the major trends and focus on public policies are outlined to promote the responsible business behavior in Bulgaria in the context of the other EU members

Ключови думи

глобализация, заинтересовани страни, корпоративна социална отговорност, публични политики, инструменти за публична политика
Свалете 2013-2-5.pdf