Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Трудова реализация на българските и румънските мигранти на европейските пазари на труда

Резюме

Теоретичното ограничение в предложения материал поставя акцента върху легалната трудова емиграция от България и Румъния. Емпиричните данни са извлечени чрез анализ на документи на Европейската комисия (ЕК), Европейския парламент (ЕП) и други институции, пуб ликувани материали от редица изследвания по темата, проведени от различни изследо вателски колективи, и контент-анализ на форумите на българските мигранти. Вписват ли се българските и румънски те емигранти в условията на европейските пазари на труда? Доколко и как се интегри рат към различни западноевропейски паза ри на труда и в реалната трудова практи ка? Обект ли са българските и румънските трудови емигранти на дискриминация, т.е. на лансирания в публичното пространство "двоен стандарт"? Какво губи и какво пе чели държавата от реализиралите се тру дови емигранти? Има ли възможност и не обходимо ли е държавните и гражданските институции у нас да им предоставят ус луги, които да облекчат тяхното вписване в западноевропейските пазари на труда? Е ли трудовата реализация еквивалент на социалната? Факт е, че въпреки направените пред положения, че кризата ще върне голяма част от имигрантите в собствените им страни и макар, че статистиката отчита нарастващ брой на завръщащите се през последните години, че това са само част от нелегалните мигранти, както и хората, останали без реализация в чужбина. Това са въпросите, на които в предложе ния материал се търсят и дават определе ни отговори, отразяващи становището на автора по повдигнатите проблеми.

Bulgarian and Romanian Migrant Labour Realization on the European Labour Markets

The theoretical limitation of the stated matter emphasizes on the legal labour emigration from Bulgaria and Romania. The empiric data is derived by analyis of the EU, EP and other institutions documents; published materials from different studies, implemented by various research teams and content analysis of the Bulgarian emigrant forums. Can the Bulgarians and Romanians be integrated in the European labour market conditions? To what extend and how are they integrated to different West-European labour markets and to concrete labour practice? Are the Bulgarian and Romanian labour emigrants targets of discrimination, proclaimed in the public area as ‘dual standard’? What are the state benefits and losses coming from the successful labour migrants? Is it possible and necessary for the state and civil institutions in Bulgaria and Rumania to submit utility service to the migrants which can facilitate their integration in the West-European labour market? Is the labour realization equivalent to the social one? It is obvious, despite the public stated suggestions, that the crisis will sent many of the immigrants back to their countries, and although the EU statistics reported a great deal of immigrants who returned to their countries in the last years, these are just a part of the illegal migrants, as well as those who had not succeeded abroad. The stated paper searches for and gives definite answers to these questions, showing the author’s point of view on the given problems.

Ключови думи

реализация на трудовите пазари на българските и румънските имигранти, двоен стандарт по отношение на българските и румънските имигранти, индикатори за трудова интеграция, трудова и социална интеграция
Свалете 2013-2-3.pdf