Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Теория за управленската (корпоративната) революция

Резюме

В статията е анализирано раждането и историческото развитие на теорията за управленската (корпоратив ната) революция на двама американски институционалисти – адвоката А. Берли и икономиста Г. Мийнс. Представена е фун даменталната им книга "Модерната корпо рация и частната собственост", издадена вече и в България и считана за едно от най-цитираните икономически изследвания на двадесети век. Изведени са основните постулати на тази теория. Доказано е, че прилагането на интердисциплинарния под ход е една от най-силните страни на ин ституционалния анализ. Подкрепя се тезата на двамата изсле дователи, че господството на съвремен ните корпорации кардинално променя си туацията на пазарите, разпределението на собствеността и осъществяването на контрола. Етапът на корпоративната революция се характеризира с процес на трансформация, на дифузия (размиване) на собствеността. В съвременната корпо рация се концентрират огромни капитали, протича отделяне на собствеността от контрола върху тях. Еволюцията на об щественото производство е разгледана като движение от натурално стопанство през "атомистична икономика", от там през "частния капитализъм", а след това към "колективния капитализъм". Специално са разгледани приносите на А. Берли и Г. Мийнс в областта на: изследва нето на концентрацията на промишленото производство в САЩ; икономиката на ад министративните цени и контролираните пазари; ролята на съвременната държава и на държавния сектор в нея; социалните последствия от монополизацията на произ водството; необходимостта от национално индикативно планиране; развитието на кор порацията като социален институт и др.

The Theory of Governance (Corporate) Revolution

The paper analyzes the birth and historical development of the theory of management (corporate) revolution advanced by two American institutionalists - the lawyer A. Berli and the economist G. Means. It represents their fundamental book "The Modern Corporation and Private Property", already published in Bulgaria and considered one of the most quoted economic research of the twentieth century. Derived are the basic postulates of this theory. It has been shown that the application of interdisciplinary approaches is one of the strong sides of institutional analysis. Supported is the thesis of the two researchers that the dominance of modern corporations cardinally changes the situation on the markets, distribution of ownership and implement of control. The stage of the corporate revolution is characterized by a process of transformation, of diffusion (dilution) of property. In the modern corporation are concentrated enormous capitals, a separation of ownership from its control takes place. The evolution of social production is viewed as a movement of natural economy through “atomistic economy”, then through “private capitalism” and further to “collective capitalism”. In particular is considered the contribution of A. Berli and G. Means in the field of the study of concentration of industrial production in the U.S.; the economy of administrative prices and regulated markets; the role of the modern state and its public sector; the social consequences of monopolisation of production; the need of national indicative planning; the development of corporation as a social institution etc.

Ключови думи

корпоративна революция, интердисциплинарна конвергенция, дифузия на собствеността, концентрация на промишленото производство, административни цени, революция на управляващите, квази-публична корпорация, корпорацията като обществен институт
Свалете 2013-2-1.pdf