Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Методи за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма

Резюме

Фирмената конкурентоспосо бност е област, която се радва на голямо внимание от страна на учените, мениджъри те и анализаторите. Напредъкът в теория та и методологията е безспорен, но същото не може да се каже за практическото прило жение на предлаганите в теорията подходи и методи за оценка и анализ на конкурентоспо собността на индустриалната фирма. Цел та на настоящата статия е да се предло жат подход и методическа схема за оценка и анализ на конкурентоспособността на ин дустриалната фирма, които да бъдат основа за разкриване на възможности за повишаване на конкурентоспособността. Тезата е, че представените подход и методическа схема могат да служат на специалистите от прак тиката. Предложеният подход се основава на оценяване на конкурентоспособността на фирмите, извършване на сравнения (с конку рентите и с предишни години) и разкриване на резерви, а оттам и формулиране на насоки за повишаването й в бъдеще. Величината на показателя за конкурентоспособност показ ва не само резултатите от стопанската дейност на фирмата, но и мястото й сред останалите конкуренти на пазара. Съще временно тази величина дава възможност фирмата да направи преценка доколко може да се възползва от сегашното действие на факторите на средата. Тя също така показва доколко фирменото ръководство е избра ло правилната стратегия за функциониране и развитие на фирмата. Приложимостта на предложения подход и методическа схема е потвърдена чрез оценяване на конкурентос пособността на три индустриални фирми от сектор "Цветна металургия".

Methodology for Evaluation and Analysis of the Competitiveness of Industrial Companies

Company competitiveness is one of the favorite fields of study of scientists, managers and analysts alike. The progress in terms of theory and methodology is undeniable, yet this is hardly the case with the practical application of the approaches and methodology for evaluation of the competitiveness of industrial companies which have been proposed in the theory. The purpose of this article is to propose an approach and a methodological pattern for evaluation of the competitiveness of industrial companies which to serve as a basis for identifying opportunities to enhance competitiveness. The author holds that the described approach and methodological pattern can be useful to the field experts. The proposed approach is based on evaluating companies’ competitiveness, benchmarking (against competitors and previous years) and identifying reserves, and subsequent development of guidelines for enhancing competitiveness in the future. The value of the competitiveness indicator shows not only the business results of the company, but also its place among its other market competitors. At the same time this value allows the company to assess its ability to benefit from the current impact of the factors of the environment. It also shows the extent to which the company management has chosen the appropriate strategy for the functioning and development of the company. The applicability of the proposed approach and methodological pattern has been confirmed by evaluating the competitiveness of three industrial companies from the non-ferrous metals sector.

Ключови думи

конкурентоспособност, индустриална фирма, методика, оценка, анализ
Свалете statia07-br4-2012.pdf