Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Състояние на газовата инфраструктура на енергийната система на Република България като гарант за енергийната сигурност

Резюме

В статията се разглежда същността на инфраструктурата за енергийната система. Затова са от­белязани основните типове енергийна инфраструктура според вида на използ­вания енергоизточник, ресурс. Състоя­нието им и тяхната рентабилност за отрасъл енергетика. Акцентирано е вли­янието на състоянието на енергийната инфраструктура върху възможностите и перспективите за отрасловото разви­тие на енергетиката. Нейното значение от гледна точка на гарантираността на енергийната система. В предвид се има същността и развитостта на инфра­структурата на енергийната система на Република България.

The State of the Gas Infrastructure of the Energy System of the Republic of Bulgaria as Guarantee for Energy Security

The article discusses the essence of infrastructure for the energy system. Therefore, they are noted for the main types of energy infrastructure according to the type of energy source used, resource. Their condition and their profitability for the energy sector. The influence of the state of the energy infrastructure on the opportunities and prospects for the sectoral development of the energy sector is emphasized. Its importance in terms of security of the energy system. The essence and the development of the infrastructure of the energy system of the Republic of Bulgaria are considered.

Ключови думи

development, national security, State, energy security, energy system, infrastructure
Свалете ISA.2024.1.09.pdf