Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

За философско-историческия подход и метод на Смит в контекста на шотландските философия на здравия разум и историцизъм

Резюме

Настоящото изложение е по повод навършването през 2023 г. на 300 години от рождението на големия шот­ландски мислител – философ и политиче­ски икономист, Адам Смит (1723-1790) и актуалността на неговото дело. Смит конкретно пресътворява аналитично- синтетичния метод на Нютон в кон­текста на шотландските философия на здравия разум и историцизъм. Така Смитовият метод се явява нютоновски по дух и негов вариант. Философско-ис­торическият подход и метод на Смит е приложен от него в историческата му теория за преминаването на общество­то през дефинирани етапи. Отличител­ността на метода на Смит се очертава, ако се сравнят фаворизираният по това време във Франция – но неприет в Шот­ландия – дедуктивен метод на Декарт, Нютоновият аналитично-синтетичен метод и пресътворяването на послед­ния като присъщ на Смит. Откроените епистемологични аспекти у Смит са це­нен актуален ориентир в съвременните изследвания в областта на историогра­фията на икономикса.

Smith’s Approach and Method in the Context of the Scottish Commonsense Philosophy and Historicism

The present study is on the occasion of the 300th anniversary of the great Scottish thinker – philosopher and political economist, Adam Smith (1723-1790) and the relevance of his legacy until our days. It focuses on fundamental philosophical and historical aspects characterizing, generally, Smith’s approach and method. Smith specifically adopts Newton’s analytic-synthetic method in the context of the Scottish commonsense philosophy and historicism. Thus, Smith’s method appears Newtonian in spirit and a variant of Newton’s analytic-synthetic method. Smith applies his philosophical-historical approach and method in his four-stages еconomic theory. The distinctiveness of Smith’s method could be outlined comparing the favoured by this time in France – but not accepted in Scotland – Descartes’s deductivist method, Newton’s analytic-synthetic method and the Newtonian in spirit and variant of Newton’s method Smith’s analytic-synthetic method. The outlined epistemological aspects in Smith’s work are a valuable and relevant reference point in contemporary research in historiography of economics.

Ключови думи

philosophical-historical approach and method of Adam Smith, providentialist against secularist line in the interpretation of the basic conception in Smith, Smith’s analytic-synthetic method, variant of Newton’s analytic-synthetic method, commonsense philosophical insight for the cognitive role of experience, Scottish historicism, epistemological aspects in Smith’s work.
Свалете ISA.2024.1.08.pdf