Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Влияние на харизмата и емоционалната интелигентност върху стила на управление в българските общини

Резюме

Настоящата статия си по­ставя за цел да изследва и представи ха­ризмата и емоционалната интелигент­ност като фактори, които оказват влия­ние върху лидерския стил на управление в общинската администрация в Република България. Използвани са данни от са­мостоятелно онлайн анкетно допитване сред кметовете в българските общини, както и районните кметове на градове­те София, Пловдив и Варна. Изследване­то стартира през юни 2022 г. и приключи през септември 2023 г., като са полу­чени отговорите на 57 от кметовете. В статията акцент ще бъде поставен върху три от въпросниците, използвани при по-широко изследване на лидерски­те модели в местното самоуправление. Формулярите, изпратени до кметовете, са за самооценка и изследват поотделно факторите харизма, нивото на емоцио­нална интелигентност и прилагане на трансформационен лидерски стил. Ме­тодите за анализ, които са използвани, са метод на групировките, изчисляване на средна аритметична величина, корела­ционен анализ и проверка на статисти­чески хипотези. Анализът идентифицира и представя средните стойности на ха­ризмата, средните стойности на емо­ционална интелигентност, степента на прилагане на трансформационен лидер­ски стил, за всеки кмет, както и зависи­мостта между трите променливи общо, по критерии пол, община – район и според големината на общината/района. Въз основа на изведените резултати може да се изгради профил, чрез който да бъдат селектирани кандидатите за об­ществени позиции, както и да се изслед­ва отражението им върху финансовите и икономически показатели на съответна­та община/район, както и отразяването на кмета и общината/района в публично­то пространство.

The Impact of Charisma and Emotional Intelligence on Management Style in Bulgarian Municipalities

This article aims to explore and present charisma and emotional intelligence as factors influencing the leadership style in municipal administration in the Republic of Bulgaria. Data from a self-conducted online survey among mayors in Bulgarian municipalities, including regional mayors in the cities of Sofia, Plovdiv, and Varna, has been used. The research started in June 2022 and ended in September 2023, with responses obtained from 57 mayors. The article focuses on three of the questionnaires used in a broader research project on leadership models in local self-government. The forms distributed to mayors are for self-assessment and to individually investigate the factors of charisma, levels of emotional intelligence, and the implementation of a transformational leadership style. The analysis methods include cluster analysis, calculation of the mean arithmetic value, correlation analysis, and testing of statistical hypotheses. The analysis identifies and presents the mean values of charisma, the mean values of emotional intelligence, the degree of applying a transformational leadership style, that constitute it, for each mayor and the entire population. Additionally, the analysis explores the dependence between the three variables collectively, based on gender, municipality-region, and depending on the size of the municipality or region. The derived results allow the construction of a profile to select candidates for public positions and to investigate their impact on the financial and economic indicators of the respective municipality or region, as well as on the image of the mayor and the municipality or region in the public sphere.

Ключови думи

leadership, emotional intelligence, charisma, leadership style, local selfgovernment
Свалете ISA.2024.1.07.pdf