Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Дигиталният маркетинг в ерата на изкуствения интелект: предизвикателства, възможности, тенденции

Резюме

Статията проучва основни­те тенденции в маркетинга според воде­щи дигитални агенции в България. Анали­зът на съществуващи публикации показ­ва, че изкуственият интелект запазва своята доминираща роля в дигиталния маркетинг. Без съмнение изкуственият интелект осигурява на маркетолозите нови и ефективни начини за таргетира­не на аудиторията, персонализиране на съдържанието и измерване на резулта­тите. Същевременно вече утвърдени и с широко приложение маркетинг инстру­менти като имейл маркетингът и марке­тингът чрез съдържание продължават да са водещ елемент в бранд стратегиите за достигане до съответните аудито­рии. В резултат на проведения контент- анализ са идентифицирани шест ключови тенденции, предопределящи развитието на маркетинга, развиван приоритетно в цифрова среда: изкуственият интелект, персонализацията, имейл маркетингът, социалната мрежа TikTok, видео съдър­жанието и устойчивостта като начин на производство, потребление и комуни­кация. В контекста на т.нар. никога нор­мално, отразяващо несигурността и ди­намиката на сложната глобална дейст­вителност, познаването и приложението на отразените в статията предизвика­телства и възможности в ерата на из­куствения интелект предполагат пости­гането не само на конкурентност и зна­чим успех, но и на по-висока устойчивост за компаниите.

Digital Marketing in the Age of Artificial Intelligence: Challenges, Opportunities, Trends

The article examines the main trends in marketing according to leading digital agencies in Bulgaria. Analysis of existing publications shows that artificial intelligence retains its dominant role in digital marketing. Without a doubt, AI provides marketers with new and effective ways to target audiences, personalize content and measure results. At the same time, already established and widely used marketing tools such as email marketing and content marketing continue to be a leading element in brand strategies for reaching relevant audiences. As a result of the content analysis, six key trends have been identified predetermining the development of marketing, developed as a priority in a digital environment: artificial intelligence, personalization, email marketing, the social network TikTok, video content and sustainability as a way of production, consumption and communication. In the context of the so-called never normal, reflecting the uncertainty and dynamics of the complex global reality, the knowledge and application of the challenges and opportunities reflected in the article in the era of artificial intelligence imply the achievement not only of competitiveness and significant success but also of higher sustainability for companies.

Ключови думи

digital marketing, artificial intelligence, email marketing, content marketing, social networks.
Свалете ISA.2024.1.06.pdf