Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Развитието на модерните чатботове и техните приложения

Резюме

Изкуственият интелект е във възход, а приложенията, които го използват, се развиват изключително бързо през последните години. Това е още по-характерно за един от неговите подкласове – Генеративния изкуствен ин­телект, който е в основата на много от най-популярните днес приложения. Ста­тията разглежда Изкуствения интелект като една много бързо развиваща се об­ласт в последните години и един негов подклас – Генеративния изкуствен инте­лект. Обсъдени са предизвикателствата при разработването на Големи езикови модели (ГЕМ), които включват труднос­ти като двусмисленост на езика, здравия разум и разбирането на сложни езикови конструкции и заявки. Описани са ключо­вите иновации, довели до разработване­то на ГЕМ, а именно – създаването на трансформатори, самонаблюдавано обу­чение и големите набори от данни. По- нататък се разглеждат най-популярните днес приложения на ГЕМ – чатботовете. Показани са възможностите, предим­ствата и недостатъците на редица по­пулярни чатботове, като ChatGPT, Copilot, Bard, YouChat, HuggingChat и Jasper, като е даден и пример за грешни отговори от тяхна страна. Представени са обобщено предимствата на чатботовете – отго­вори на въпроси, зададени на естествен език, генериране на творческо съдържа­ние, решаване на задачи, като са пока­зани редица техни приложения в бизнес и икономически области. Посочени са не­достатъци, сред които предоставянето понякога на неточна или подвеждаща ин­формация. В края са представени очаква­нията за бъдещото развитие на ГЕМ и чатботовете и опасностите, които те могат да донесат на хората.

The Advancement оf Modern Chatbots аnd Their Applications

Artificial Intelligence (AI) is on the rise, with applications which use it developing very rapidly in recent years. This is very much characteristic of one of its subclasses, Generative Artificial Intelligence, which underpins many of today’s most popular AI applications. Challenges in developing Large language models (LLMs) are discussed, which include difficulties such as language ambiguity, common sense, and understanding complex language constructs and queries. The key innovations that led to the development of LLMs are described, namely the creation of transformers, self-supervised learning and large datasets. Next, the most popular applications of LLM today, chatbots, are discussed. The capabilities, advantages, and disadvantages of some of the most popular chatbots, such as ChatGPT, Copilot, Bard, YouChat, HuggingChat, and Jasper, are shown, and an example of wrong answers from them is given. The advantages of chatbots – answering questions asked in natural language, generating creative content, solving problems – are summarized, and a number of their applications in business and economic fields are shown. Disadvantages are pointed out, including the provision of sometimes inaccurate or misleading information. Finally, expectations for the future development of LLMs and chatbots and the dangers they may bring to people are presented.

Ключови думи

artificial intelligence, large language models, chatbots, applications of chatbots, ChatGPT
Свалете ISA.2024.1.05.pdf