Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Икономически аспекти на изкуствения интелект в творческите индустрии

Резюме

Изкуственият интелект (ИИ) се превърна в неразделна част от творческите пазари. Той има двойстве­на функция, като от една страна може да се разглежда като ресурс, а от друга страна като краен продукт. Като ресурс ИИ е технологично решение, което при взаимодействието си с творчески ресур­си се превръща в продукт, който може да има характеристиките на творчески продукт. Икономическият живот на тези продукти се определя от законодател­ството и практиката в областта на ин­телектуалната собственост, тъй като творческите пазари са основно пазари на права. Тази двойствена природа на ИИ предполага, че той придобива икономи­чески функции и характеристики, които имат важни последици върху търсенето и предлагането, създаването на стой­ност, повишаването на ефективността и производителността. ИИ създава мно­гобройни възможности, но и предизвик­ва сътресения на традиционните твор­чески пазари и задълбочава цифровото разделение. ИИ се превръща в област от стратегическо значение за правител­ствата и фирмите.

Economic Impact of Artificial Intelligence on the Creative Industries

Artificial intelligence (AI) has become an integral part of creative markets. It has a dual nature and it can be considered both as an input and as an output. As an input AI presents a technological solution, which in its interaction with other creative inputs can be transformed into economic outputs with the characteristics of creative products. The economic life of these products is shaped by intellectual property legislation and practice, as creative markets are basically rights markets. This dual nature of AI suggests that AI acquires economic functions and characteristics, which have major consequences in terms of demand and supply, value generation, efficiency gains and productivity. While AI creates numerous opportunities it disrupts traditional creative markets and widens the digital divide. AI becomes an area of strategic importance to governments and companies.

Ключови думи

Intellectual property, Copyright, creative industries, artificial intelligence, economic efficiency
Свалете ISA.2024.1.03.pdf