Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Изкуственият интелект – разнопосочно минало, бурно настояще, нееднозначно бъдеще

Резюме

В настоящата статия ще се опитаме да отговорим на въпроса „Как­во е бъдещото развитие на изкуствения интелект“, като разгледаме разнопосоч­ното му минало, бурното настояще и се опитаме да прозрем  нееднозначното му бъдеще. Ще посочим как e възникнала идеята за машини с интелигентно пове­дение и кои са пионерите на областта от информатиката, наричана Изкуствен Интелект (ИИ); какви са основните ме­тоди на създаване и обучение на компю­търните системи с изкуствения инте­лект; кои са сферите на приложение на изкуствения интелект в икономиката и социалните дейности. Ще се опитаме да класифицираме и подредим знанието до момента по отношение на обучението на системите с изкуствен интелект. Ще потърсим основните проблеми и рискове­те при използване на изкуствения инте­лект и накрая ще видим перспективите в развитието му. Изкуственият интелект трябва да се развива внимателно, отчи­тайки всички влияния – положителни и отрицателни, върху човека.

Artificial Intelligence – Multi-directional Past, Turbulent Present, Ambiguous Future

In this article, we will try to answer the question “What is the future development of artificial intelligence (AI)?”. We will look at AI’s multi-directional past, turbulent present and attempt to indicate its ambiguous future. We will reveal how the idea of machines with intelligent behavior arose and who the pioneers of the field of informatics called Artificial Intelligence are; what the main methods of creating and training computer systems with artificial intelligence are; what applications AI has in the economy and social activities. We will try to classify different types of machine learning of artificial intelligence systems. We will look for the main problems and risks of using AI and finally see the prospects in its development. Artificial intelligence must be developed carefully, taking into account all influences – positive and negative, on mankind.

Ключови думи

neural network, Perceptron, generative AI, artificial super intelligence, artificial general intelligence
Свалете ISA.2024.1.02.pdf