Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Поколението Z като студенти и служители: особености и предизвикателства

Резюме

Тази статия разглежда някои съществени характеристики на кохор­тата, наричана „поколение Z“ (Gen Z) в качеството им на студенти и служите­ли. Тази група демонстрира специфики на предпочитанията и поведенията си, обхванати и анализирани в нарастващ брой публикации през последните годи­ни, и обзор на най-важните изводи от тези трудове е осъществен в текста. Разгледани са особеностите на Gen Z в академична и обучителна среда и в орга­низационен контекст. В обобщен вид са изложени резултатите от авторово ем­пирично изследване (анкета) на студен­ти от различни специалности на УНСС (N=204) в края на 2023 г. Това изследване се фокусира върху две сфери на предпочи­тания на Gen Z: академична (кои методи на обучение и учене предпочитат и смя­тат за най-ефективни) и организационна (при избор на организация-работодател, каква биха искали да бъде тя, какво очак­ват да получат в кариерен смисъл от нея и каква биха искали да бъде работната среда там). Изследвани са и очаквания­та на таргетната група за началното (стартово) трудово възнаграждение.

Generation Z as Students and Employees: Features and Challenges

This article examines some essential characteristics of the cohort referred to as "Generation Z" (Gen Z) in their capacity as students and employees. This group demonstrates specifics of their preferences and behaviors, covered and analyzed in a growing number of publications in recent years, and an overview of the most important conclusions from these works is carried out in the text. The specifics of Gen Z in academic and training environments and in an organizational context are discussed. The results of an author's empirical research (survey) of students from different specialties at the UNWE (N=204) at the end of 2023 are presented. This survey focuses on two areas of Gen Z preferences: academic (which methods of education and learning do they prefer and consider most effective) and organizational (when choosing an employer organization, what they would like it to be, what they expect to receive career-wise from it and what they would like the working environment there to be).

Ключови думи

organizational culture, Gen Z, work motivation, human resource management.
Свалете ISA.2024.1.01.pdf