Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Върху проблема за двете понятия за правна норма

Резюме

Настоящата статия раз­глежда проблема за двете понятия за правна норма. На пръв прочит подобен проблем изглежда не съвсем значителен. Колизия на доктрини. Но според нас по­добен проблем има водещо теоретично и практическо значение. Същият следва да бъде ориентир и коректив на теоре­тиците на правото и на заетите с една или друга догматична правна дисциплина. Проблемът има значителен примат вър­ху представата за правото и неговото разбиране и прилагане. За пълноценната работа с неговите понятия.

On the Problem of the Two Concepts of a Legal Norm

This article examines the problem of the two concepts of a legal norm. At first glance, such a problem does not seem very significant. A clash of doctrines. But in our opinion, such a problem has leading theoretical and practical importance. The same should be a guide and a corrective for legal theorists and those engaged in one or another dogmatic legal discipline. The problem has a significant primacy on the concept of law and its understanding and application. But for the full-fledged work with its concepts.

Ключови думи

Law, legal institutes, legal norms, A Pure Theory of law.
Свалете ISA.2023.2.10.pdf