Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Развитие на средното образование чрез дигитални методи на обучение

Резюме

Методите на преподаване в средното образование претърпяха зна­чителни промени поради COVID-19. Раз­гледано е положителното въздействие на инвестирането в образование чрез Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и учене­то в Република България (2021-2030 г.) и дигиталните технологии. Целта на на­стоящата статия е чрез проучване на методите за обучение в средното обра­зование, да се изведат основни предизви­кателства и релевантни решения.

Development of Secondary Education through Digital Learning Methods

Teaching methods in secondary education have undergone significant changes due to COVID-19. The paper examines the positive impact of investing in education through the Strategic Framework for the Development of Education, Training and Learning in the Republic of Bulgaria (2021-2030) and digital technologies. The aim of this paper is to identify key challenges and relevant solutions through a study of teaching methods in secondary education.

Ключови думи

challenges., secondary education, digital services
Свалете ISA.2023.2.09.pdf