Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Интегриране на подхода „Дизайн мислене“ в управлението на проекти

Резюме

Дизайнът има способността да предоставя нови значения и факти, което е важен двигател за създаването на стойност. В резултат на това интег­рирането на дизайна като бизнес умение в управлението на проекти и като цяло на стопанските организации в днешно време все повече се проучва и налага в практиката. Настоящата статия предоставя кра­тък преглед на съществуващата лите­ратура относно дизайн управлението – общо и конкретно – в това на проекти. На база на него са открити и изведени аспекти относно възможностите за ин­тегриране на „дизайн мисленето“ в уп­равленските дейности на проектните организации. Отделно са предоставени и някои по-важни резултати от проведено авторско проучване сред мениджъри на български проектно-ориентирани сто­пански организации относно използвани­те от тях инструменти от методиката на „дизайн мисленето“ в обичайните им бизнес и проектни дейности. Проучване­то спомага за установяване на същест­вуващите дизайн практики у нас и раз­крива възможности за интегриране на метода в управлението и на проекти.

Integrating the “Design Thinking” Approach into Project Management

Design has the ability to provide new meanings and facts, which is an important driver of value creation. As a result, the integration of design as a business skill in project management and business organizations in general is increasingly being studied and put into practice nowadays. This article provides a brief overview of the existing literature on design management – generally and specifically – in that of projects. Based on it, aspects regarding the possibilities of integrating “design thinking” into the management activities of project organizations have been discovered and deduced. Separately, some more important results of an author’s survey conducted among managers of Bulgarian project-oriented business organizations are provided, regarding the tools they use from the “design thinking” methodology in their usual business and project activities. The study helps establish the existing design practices in our country and reveals opportunities for integrating the method in the management of projects as well.

Ключови думи

project management, design thinking, design integration, business practices, business activities.
Свалете ISA.2023.2.07.pdf