Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Управление на аутсорсинг проекти: предимства и предизвикателства

Резюме

Настоящата статия е пос­ветена на актуални въпроси на упра­влението на аутсорсинг проекти. За да бъдат успешни и конкурентоспособни в свят на глобализация и непрестанни промени, организациите е необходимо да разширяват обхвата и качеството на реализираните проекти, да укрепват партньорствата си със съществуващи­те и да привличат нови клиенти. Това следва да е съпроводено с активна ра­бота за повишаване на конкурентните предимства в проектното управление и управлението на трансферираните биз­нес процеси. В статията се разглеждат както предимствата, така и предизви­кателствата пред управлението на аут­сорсинг проекти в глобализиращите се условия и нарастващата роля на аутсор­синга в съвременната икономика. В пре­гледа на специализираната литература по темата са откроени характерните особености на аутсорсинг проектите, като са систематизирани резултати от концептуални и емпирични изследвания. Представени са резултати от проведе­но авторово изследване по методиката на дълбочинното интервю с предста­вители на 101 организации, работещи в областта на аутсорсинга. На базата на резултатите от емпиричното проучване са изведени обобщения и препоръки за бъ­дещи проучвания по темата.

Management of Outsourcing Projects: Benefits and Challenges

The article is devoted to current issues of the management of outsourcing projects. In order to be successful and competitive in a world of globalization and permanent changes the organizations need to expand the scope and quality of the projects they implement as well as to boost their partnerships with current and new clients. This assumes active work for increasing the competitive advantages of project management as well as the management of outsourced business processes. The article reviews the major advantages and the challenges before the management of outsourcing projects in conditions of globalization and increasing role of outsourcing in contemporary business. The literature review outlines the characteristic features of outsourcing projects by systemizing the results from selected conceptual and empirical studies. Some results from a personal survey that the author has conducted by interviewing representatives of 101 outsourcing organizations are presented. On the basis of these results major conclusions and recommendations are outlined along with directions for future studies on the topic.


Ключови думи

project management, project, management of outsourcing projects
Свалете ISA.2023.2.05.pdf