Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Актуални проблеми на адекватността на публичните пенсии в България

Резюме

Настоящата статия има за цел да разкрие, опише и анализира съ­ществуващи несъответствия между па­раметрите на българската публична пен­сионна система и международните стан­дарти за адекватност на пенсиите за риска „старост“, заложени в Конвенция № 102 на Международната организация по труда и Европейска социална харта на Съвета на Европа. Защитава се тезата, че идентифицираните пропуски, доколко­то имат отношение към законодателни разпоредби, а не към действия на нацио­налните органи на социалната политика по прилагане на нормативната уредба, са резултат от политически решения, последователно омаловажаващи поети от България международни ангажименти в областта на социалната политика. С тези решения се отслабват важни функ­ции на пенсионната политика и най-вече нейните защитна, осигурителна и раз­пределителна функции. Резултатите мо­гат да се търсят в повишения риск от бедност сред възрастните хора, спад в икономическия статус след пенсиониране и уязвимост за пенсионерите в периоди на резки скокове в издръжката на живо­та. Поставят се и някои въпроси относно бъдещата адекватност на публичните пенсии, разгледани в рамката на взаимо­действието между държавното общест­вено осигуряване и допълнителното за­дължително пенсионно осигуряване.

Current Problems of the Adequacy of Public Pensions in Bulgaria

This article aims to uncover, describe, and analyze existing inconsistencies between the parameters of the Bulgarian public pension system and international adequacy standards applicable to old-age pensions and embedded in Convention No. 102 of the International Labour Organization and the revised European Social Charter of the Council of Europe. The thesis is that the identified gaps, as they relate to the legislative framework but not to actions of national social policy authorities in implementing the legislation, are a result of political decisions that consistently undermine international commitments in the social policy area undertaken by Bulgaria. These decisions weaken important pension policy functions and especially its protection, insurance and distribution functions. The outcomes are higher risk of poverty among the elderly, decline in their economic status after retirement and vulnerability for pensioners during periods of sharp rise in the cost of living. Some issues about the future adequacy of public pensions within the interaction between public state social insurance and supplementary mandatory pension insurance are also discussed.


Ключови думи

adequacy of pensions, pension policy, social security, international social security standards.
Свалете ISA.2023.2.04.pdf