Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Теоретични аспекти на счетоводството за устойчивост

Резюме

Концепцията за счетовод­ство за устойчивост намира своята зна­чимост в съвременния свят поради нара­стващата необходимост от създаване, предоставяне и оповестяване на нефи­нансова информация относно дейността на компанията в екологичен, социален и управленски аспект. Настоящото изслед­ване доказва нарастващата значимост на счетоводството за устойчивост в съвременния свят, като представя необ­ходимостта от прилагане на концепция­та за счетоводство за устойчивост от страна на бизнес организациите. Изслед­ването дава възможни насоки за бъдещи научни изследвания, свързани с въвежда­нето на концепцията за счетоводство за устойчивост сред политиката за устой­чивост на бизнес организациите.

Theoretical Aspects of Sustainability Accounting

The sustainability accounting concept meets its significance nowadays due to the growing necessity for producing, providing and disclosing non-financial information for a company’s activity in ecological, social and managerial aspect. The research proves the growing significance of sustainability accounting nowadays as it presents the necessity for business organizations to implement the sustainability accounting concept. The research provides room for future scientific researches in relation to applying the sustainability accounting concept in business organizations’ sustainability strategy.

Ключови думи

sustainability, sustainability accounting concept, sustainability accounting
Свалете ISA.2023.2.03.pdf